fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Z vyu��ov��n��