fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Výchovný poradce

Náplň práce výchovného poradce


Mgr. Simona Janků – tel. č. 732 908 370, konzultace s rodiči dle dohody


 • podpora a vedení žáků k úspěšnému zvládání školní docházky
 • zajištění spolupráce a komunikace mezi žákem, rodinou a školou
 • péče o začlenění nových žáků do výuky
 • soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči a vede databázi žáků s vývojovými poruchami učení, integrovaných žáků a pravidelně ji aktualizuje
 • individuální konzultace s rodiči, výchovné problémy žáků
 • spolupráce s metodikem prevence
 • spolu s ostatními pedagogy a PPP provádí vyhodnocení účinnosti individuálních studijních plánů
 • poskytuje poradenskou činnost v oblasti kariérového poradenství pro žáky a rodiče, informuje o studijních možnostech, pomáhá při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu
 • spolupracuje s třídními učiteli vycházejících tříd v dané problematice, zpracovává přehledy o přijetí žáků
 • poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích
 • elektronická schránka důvěry
Přijímací řízení ve školním roce 2018-2019