fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Školní knihovna

Školní knihovna

pátek 9:10 - 9:30

Knihovnu vede Mgr. Dana Hromádková

Školní knihovna zahrnuje všechny literární žánry od naučné literatury přes beletrii až po knihy encyklopedického charakteru a slovníky. Knižní fond je dle možností průběžně doplňován tak, aby reagoval na potřeby čtenářů. Školní knihovna je dětmi i pedagogy využívána i během vyučování. Nejvíce se půjčují encyklopedie, pohádky, knihy o zvířatech, dobrodružné a dívčí romány.Řád školní knihovny

1. Knihy ze školní knihovny si mohou bezplatně půjčovat všichni žáci školy. Žáci mohou navštívit knihovnu každé úterý od 9:10 – 9:30, v rámci čtenářského klubu i mimo výpůjční dobu knihovny po osobní domluvě s vedoucí knihovny.

2. Knihy se půjčují na dobu jednoho měsíce, a to současně nejvýše dva knižní tituly. Jen ve výjimečných případech může knihovník tuto dobu prodloužit nebo zkrátit. Vypůjčené knihy si žáci nesmějí vyměňovat mezi sebou a nesmějí je půjčovat cizím osobám.

3. Knihy jsou vlastnictvím školy, proto je žák povinen zacházet s vypůjčenými knihami šetrně. Nesmějí se poškozovat vpisováním a podtrháváním, ohýbáním rohů nebo rozlamováním ve hřbetě, ale ani jiným způsobem.

4. Každou knihu si žák prohlédne a zjištěné poškození ihned ohlásí, jinak se vystavuje nebezpečí, že bude poškozený titul hradit. Ztracenou nebo poškozenou knihu musí žák nahradit (fyzicky či finančně). Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit žákovi poskytování všech služeb.

5. V místnostech knihovny je nutno dodržovat pořádek, čistotu a klid.

6. Výpůjční právo může být odňato tomu, kdo porušuje výpůjční řád.

7. Přístup ke knihám uloženým ve školní knihovně není dovolen v nepřítomnosti knihovnice. Výpůjční řád je trvale vyvěšen v knihovně a každý nový uživatel se s ním musí seznámit.