fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Projekty ESF

Projektové práce


OP JAK I - Rozvoj ZŠ Vítějeves

ZŠ Vítějeves je zapojena do projektu OP JAK I spolufinancovaného Evropskou unií. 

A3__Plakat_publicita_Vitejeves.pdf

Šablony III

Škola je zapojena do projektu Šablony III, který je zčásti financován Evropskou unií. 

  • celková částka určená na podpořené aktivity je 346 857 Kč
  • realizace od 1. 3. 2022 do 30. 6. 2023.
  • Plakát ZŠ Vítějeves.pdf
Moderní škola 2011

- projekt realizovaný v letech 2011 - 2013, spolufinancovaný z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost oblasti podpory "Peníze školám" a podpořený částkou 700 tisíc korun.

1.6. 2011 začala naše škola realizovat projekt z prostředků EU peníze školám pod názvem "Moderní škola". Náš projekt byl zaměřen především na tvorbu digitálních vyučovacích materiálů pro použití ve výuce při práci s interaktivní tabulí a na zkvalitnění výuky Aj. Škola si tak mohla pořídit pomůcky, které s tímto cílem korespondují. Např: 3 interaktivní tabule, kameru, fotoaparát, interaktivní učebnice, slovníky, mapy, přehrávač...atd.
Projekt byl realizován 30 měsíců.

Učíme se v zahradě

- projekt realizovaný v letech 2011 - 2012, spolufinancovaný z Operačního programu podpory a rozvoje venkova a podpořený částkou 400 tisíc korun.

Projekt umožnil vytvoření atraktivního multifunkčního prostoru s velkým podílem zeleně, který slouží k výuce některých školních předmětů a školních aktivit v přírodě, k odpočinku o přestávkách i k trávení volného času v mimoškolní době a o prázdninách.

Projekt „Kdo nic nedělá, nic nepokazíˮ realizovaný v letech 2009 - 2012, spolufinancovaný z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a podpořený částkou 2,2 milionu korun.

Projekt realizovaný v letech 2009 - 2012, spolufinancovaný z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a podpořený částkou 2,2 milionu korun.  

Cílem tohoto projektu bylo zvýšení kvality výuky poskytované na Základní škole vytvořením nabídky aktivit rozvíjejících silné stránky všech žáků.

Projekt umožnil zavést pět nových nepovinných předmětů nad rámec stávající výuky :

  • řemeslné činnosti
  • tvůrčí činnosti
  • dramatickou výchovu
  • dva stupně výuky informatiky a prezentace

Skladba předmětů byla volená tak, aby své silné stránky mohli rozvíjet žáci, kteří jsou manuálně zruční, žáci s nadáním pro umění i žáci se zájmem o vyspělé moderní technologie.

Výuku vedli spolu s pedagogy i odborníci z praxe - řemeslníci, tvůrčí osobnosti.

A jak hodnotíme uplynulých 5 let?

Nepovinný předmět Řemeslné činnosti měl za cíl ukázat žákům různé techniky a postupy nejen při zpracování dřeva, ale též při práci s jinými materiály (kov, plast, papír...). Žáci se seznámili i s technickými výkresy, které museli sami vypracovat. Postupovali od jednoduchých výrobků (ukazovátko) ke složitějším (repliky zbraní). Naučili se pracovní samostatnosti, přicházeli s vlastními návrhy, jak vše vylepšit. Sledovali jsme i "kolektivního ducha". Kdo měl již výrobek hotový, pomáhal méně schopným vše zdárně dokončit. Předpokládáme, že získanou řemeslnou dovednost žáci uplatní i doma při kutilských pracích, drobných opravách či při volbě budoucího povolání. Nové zkušenosti žáci zúročili i v Technické soutěži zručnosti, kde dle technického výkresu zhotovili dřevěnou hračku a umístili se na předních místech.

Nepovinný předmět Tvůrčí činnosti byl mezi dětmi pro svou různorodost velmi oblíben. Pracovalo se s lehce dostupnými materiály, jednoduše a rozmanitě (papír, látka, vlna, papírové provázky, Twist art, samotvrdnoucí hmota, falešný patchwork...). Rovněž při práci s keramickou hlínou uplatnily děti svoji fantazii a naučily se všechny metody práce s hlínou od plátování až po glazování.

Součástí tohoto předmětu bylo i zdravé stravování a stolování. Žáci se učili v rámci studené kuchyně připravovat zdravé pokrmy. Pracovalo se i např. s perníkovým těstem, při jehož zdobení se žáci učili kornoutkovou techniku, která vyžaduje trpělivost, zručnost a nápaditost.

Tvůrčí činnosti se zaměřily i na oblast zahradnictví (pěstování rostlin, řízkování...). Tvůrčí činnosti umožnily vyniknout dětem s uměleckým duchem a fantazií.

Nepovinný předmět Dramatická výchova se soustředil na práci s loutkou. Celé divadlo včetně kulis a opony jsme si vyrobili sami. Rovněž divadelní hry (každý rok jsme připravili 1 či 2) jsme si vymýšleli sami. Inspiraci jsme čerpali z pohádek našich klasických autorů. Rozdělili jsme se podle schopností na vodiče loutek, čtenáře textů a pomocníky. Žáci se učili loutky vodit, čtenáři správně vyjádřit zejména dynamiku přímé řeči a pomocníci byli všude tam, kde jich bylo potřeba. Všichni se naučili pracovat také s ozvučovací technikou (mikrofon a zesilovací souprava Combo). Svými hrami jsme každoročně potěšili děti mateřských a základních škol v blízkém okolí. Kromě divadelních her jsme nacvičili i několik krátkých scének, kterými jsme pobavili návštěvníky našich školních akademií. Domníváme se, že se nám podařilo v dětech probudit v době elektroniky a počítačů zájem i o loutkové divadlo. Každý rok nám sice odejdou "zapracovaní loutkaři deváťáci" a každým rokem tak začínáme od začátku, ale vždy radostně.

Nepovinný předmět Informatika a prezentace byla zaměřena na čtyři tematické oblasti:

Vytváření archivu fotografií ze školních akcí

Tvorba fotoprezentací pomocí jednoduchých programů (XnView, Microsoft Photo Story)

Práce s hudbou (stříhání melodií, přidávání efektů...)

Vkládání hudebního doprovodu do prezentací

Všechny kroky směřovaly k vytvoření výročního CD předávaného absolventům naší ZŠ. Žáci se zapojili do činnosti podle svých schopností a odváděli skutečně dobrou práci. Odměnou jim byla fotokniha, kterou si mohli vytvořit na libovolné téma. Někteří se bavili fotomontážemi a kolážemi, jiní výbornými komentáři k fotografiím či humornými úpravami vlastních autoportrétů. Domníváme se, že si žáci osvojili dovednosti, jež pro ně budou v dalším studiu nezbytné.

V současné době uplynulo 5 let sledované udržitelnosti projektu. Nepovinné předměty budou vyučovány i nadále. Přejme tedy pedagogům, lektorům a dětem, aby se jim práce dařila a nebyla pouze prací, nýbrž i zábavou.