fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Informace o stravování


Školní jídelna při ZŠ Vítějeves

Základní škola ve Vítějevsi má vlastní kuchyň i jídelnu. Zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance školy. Stravovací zařízení je umístěno v části zrekonstruované v letech 1978 – 80. Kapacita kuchyně je 166 obědů a počet míst v jídelně je 48.

Cena obědů pro rodiče je stanovena podle věkových kategorií a zahrnuje náklady na potraviny.

 

Aktuální ceny obědů:

  • 7 – 10 ............................................................. 28,- Kč
  • 11 - 14 ........................................................... 31,- Kč
  • 15 – více ........................................................ 32,- Kč

 

Potraviny spotřebované na přípravu obědů jsou každý měsíc evidovány v tzv. spotřebním koši, který zaručuje dostatečné množství doporučených živin. Sleduje se 10 nejdůležitějších kategorií potravin: maso, mléko, ryby, mléčné výrobky, volné tuky, cukry, brambory a luštěniny. Jídelní lístek sestavuje vedoucí kuchařka a je vyvěšen ve školní jídelně. Jsou zařazována jídla české kuchyně, sestavovaná podle nutričních doporučení. Snažíme se zařazovat do jídelníčku co nejvíce zeleniny, ovoce a mléka, což se nejvíce odráží na ceně obědů. Proto je největší radostí personálu jídelny, když strávníci vrací prázdné talíře nebo chtějí přídavek.

 

Vnitřní řád školní jídelny pdf

1. Obědy se vydávají v době od 11.00 – 12.15 hod.

2. Žáci přicházejí do jídelny v doprovodu vyučujícího, který dohlédne na seřazení žáků a nalití polévky.

3. Při čekání na jídlo a konzumaci jídla se žáci chovají slušně (neruší ostatní strávníky, nepředbíhají, netlačí se ve frontě) v souladu s hygienickými a společenskými pravidly.

4. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků, dbá na bezpečnost a pořádek, vychovatelka školní družiny koná dozor u svého oddělení.

5. Pokud žák vylije nebo rozsype část pokrmu, případně rozbije nádobí, zajistí pedagogický dozor úklid a potřebná opatření, aby nedošlo ke zranění.

6. V jídelně se zdržují jen žáci přihlášení ke školnímu stravování, po skončení jídla žáci hned jídelnu opustí.

7. Dojde-li ke zranění během oběda ve školní jídelně, poskytne dozírající učitel první pomoc.

8. Cena oběda je stanovena podle věku strávníků:

7 – 10 let ……………..…28,- Kč
11 – 14 let……………….31,- Kč
15 a více ………..……….32,- Kč

9. Školní stravování se řídí výživovými normami.

10. Oběd lze odhlásit den předem na tel. čísle školy 461 526 154, nebo v daný den do 6:45 na čísle 731 921 840.

11. V době nemoci má žák nárok na oběd pouze první den, oběd si mohou rodiče odnést v jídlonosiči v době vydávání oběda.

12. Obědy se platí vedoucí školní jídelny, platí se hotově ve stanovené dny, přibližně v polovině průběžného měsíce.

13. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucí školní jídelny, dozírajícího pedagoga nebo kuchařek. Hrubé porušení kázně může mít za následek vyloučení ze školního stravování.